• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 72120000-2

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Δικτύου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη , προϋπολογισμού δαπάνης  10.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% .

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ