• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 7/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0)

espdint.eprocurement.gov.gr Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 24% (17.500,00 ευρώ για χημικά αντιδραστήρια (CPV 33696300-8) και 7.500,00 ευρώ για αναλώσιμα υλικά (CPV 33141000-0), και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη, την ανάλογη συνολική δαπάνη 25.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 24% (17.500,00 ευρώ για χημικά αντιδραστήρια (CPV 33696300-8) και 7.500,00 ευρώ για αναλώσιμα υλικά (CPV 33140000-0)σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1359α) οικονομικών χρήσεων 2021, 2022 και 2023.

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  εδώ

(αποθηκεύετε με δεξί κλικ τον κώδικα,  στη συνέχεια στη σελ  https://espdint.eprocurement.gov.gr   επιλέγετε την  Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και μετά την Τηλεφόρτωση εγγράφου επιλέγοντας αυτό που έχετε αποθηκεύσει.)