• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Διακηρύξεις - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ (CPV 30192113-6) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ / ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / FAX ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 8.000,00 ευρώ συμπερ. φπα 24% για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15500000-3), ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15411110-6) ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (CPV 15851100-9), ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (CPV 15540000-5), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (CPV 15331170-9), ΚΑΤΕΨ/ΝΑ ΨΑΡΙΑ (CPV 15221000

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης

α)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσής του για την προμήθεια ελαιόλαδου, οπωρολαχανικών, νωπών πουλερικών και κρεάτων, κατεψυγμένων ψαριών και λαχανικών,

β) τη χαμηλότερη σταθερή τιμή πώλησης για την προμήθεια των υπολοίπων ειδών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 2/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9)

Διαγωνισμός απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, των υπηρεσιών πλύσης του ακάθαρτου ιματισμού (CPV 98310000-9), για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24% δυνατότητα προαίρεσης 1.000,00 συμπ ΦΠΑ 24%για ένα (1) έτος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019 (CPV 79212100-4) κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό δαπάνης 3.500,00 συμπ. ΦΠΑ 24% ανά έτος (συνολικά 7.000,00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ) του Νοσοκομείου, κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών ακόμη, και προϋπολογισμό δαπάνης 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ανά έτος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2018 & 2019

Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2018 και 2019 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 8.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% ανά έτος (CPV:79211100-7).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 6/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3 )

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV 33140000-3), με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)για ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης έξι (6) μήνες ακόμα, προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1.900 κίτρινοι σάκοι με 1.900 boxes και 500 κόκκινοι σάκοι με 500 boxes), για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV44613800-8) κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, και προϋπολογισμό δαπάνης 3.300,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 90524400-0), κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγειαμε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, και προϋπολογισμό δαπάνης 15.000,00 ευρώ συμπ. φπα 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 5/2018 Για την προμήθεια νέας βάσης δεδομένων και παροχής υπηρεσιών μετεγκατάστασης εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Νοσοκομείου (CPV 48611000-4)

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια νέας βάσης δεδομένων και παροχής υπηρεσιών μετεγκατάστασης εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Νοσοκομείου (CPV 48611000-4 ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 72120000-2

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Δικτύου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη , προϋπολογισμού δαπάνης  10.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3 /2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5

Συνοπτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Φύλαξης», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης  45.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.