• +30 213 2023400
 • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Τμήμα Οικονομικού

Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας
Οικονομικό Τμήμα

Είναι υπεύθυνο για:

 1. Όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
 2. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
 3. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
 4. Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
 5. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
 6. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
 7. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
 8. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού - προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος..
 9. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
 10. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
 11. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
 12. Την οργάνωση και παρακολούθηση του συνόλου των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 13. Τη διενέργεια διαγωνισμών.
 14. Την κατάρτιση συμβάσεων.
 15. Αποστολή στοιχείων σε ΥΠΕ και ΕΠΥ.
 16. Διαχείριση Εξωσυμβατικών παραγγελιών.
 17. Παραλαβή τιμολογίων υλικών και υπηρεσιών και διάθεσή τους.
 18. Η οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου.
 19. Διαχείριση υγειονομικού υλικού και λοιπού υλικού.
 20. Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Βασιλική Κέφη

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 • Ελένη Μεταξωτού
 • Ελένη Μπενάκη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Αγγελική Ξανθάκη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 • Γεώργιος Ξένος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ

 • Δέσποινα Νικολαϊδου
 • Μαρίνα Ραγκούση

ΤΑΜΕΙΟ

 • Δέσποινα Νικολαϊδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Προϊσταμένη Τμήματος:
v.kefi@spiliopoulio.gov.gr
Τηλ. 213 2023 439

Μισθοδοσία:
g.misthodosias@spiliopoulio.gov.gr
Τηλ. 213 2023 407

Λογιστήριο:
metaksotou.eleni@spiliopoulio.gov.gr
Τηλ. 213 2023 440