• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 6/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2020 & 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2020 και 2021 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 7.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος (CPV 79211100-7) δηλ 14.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24 για τα δύο (2) έτη και περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη 7.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0419α) οικονομικών χρήσεων 2021-2023.

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ