• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 9/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ) (CPV 79212100-4)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση των υπηρεσιών οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου (Εσωτερικό Ελεγκτή) του Νοσοκομείου (CPV 79212100-4) για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 3.000,00 ευρώ ( 3.720,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) ανά έτος δηλ 6.000 (7.440,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για ευρώ) και για τα δύο (2) έτη και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη με την ανάλογη δαπάνη ποσού 3.000,00 ευρώ (3.720,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ