• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 6/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ CPV 44613800-8

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευασιών συλλογής μολυσματικών αποβλήτων – CPV 44613800-8 (1.400 κίτρινοι σάκοι με 1.400 boxes και 1.000 κόκκινοι σάκοι με 1.000 boxes), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 3.300,00 ευρώ (δηλ 4.092,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος εξάμηνης παράτασης με την ανάλογη δαπάνη ποσού 1.650,00 ευρώ (δηλ 2.046,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

Για τη Διακήρυξη  εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc)  εδώ