• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2018 & 2019

Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2018 και 2019 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 8.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% ανά έτος (CPV:79211100-7).

Για τη Διακήρυξη εδώ

Για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) εδώ