• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ « Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ »

Προκηρύσσει

Επαναληπτικό Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων βιοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων για δύο (2) χρόνια με δικαίωμα παράτασης ενός (1)  έτους ακόμη , ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης 43.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Ολόκληρη η διακήρυξη εδώ