• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 79713000-5)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Φύλαξης (CPV 50711000-2)», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών ακόμη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 49.980,00 ευρώ (61.975,20 συμπ ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για δύο (2) μήνες 8.330,00 ευρώ (10.329,20 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) συνολικά 58.310,00 ευρώ (72.304,40 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0419α) οικονομικών χρήσεων 2021 και 2022.

Για τη Διακήρυξη εδω

Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  εδω

(αποθηκεύετε με δεξί κλικ τον κώδικα,  στη συνέχεια στη σελ  https://espdint.eprocurement.gov.gr   επιλέγετε την  Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και μετά την Τηλεφόρτωση εγγράφου επιλέγοντας αυτό που έχετε αποθηκεύσει.)