• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Διακηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 5/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9)

Διαγωνισμός απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, των υπηρεσιών πλύσης του ακάθαρτου ιματισμού (CPV 98310000-9) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) (CPV 33696300-8)

Eπαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: “Αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτή και αναλωσίμων
υλικών) (CPV 33696300-8) αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων”, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3 /2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3 /2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ CPV 44613800-8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 1799, 16-06-2016

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β΄ για το ΠΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 10, 13-07-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»,  Προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό διαγωνισμό για την «Ανάδειξη προμηθευτή ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα (1) χρόνο», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 23%, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός:9, 12-7-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ειδικού συνεργείου πλυσίματος του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000 ευρώ συμπερ. του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 8, 12-07-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης, Μελανιών και Τόνερ», προϋπολογισμού δαπάνης 7.800,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ « Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ »

Προκηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 6, 15-06-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Προκηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμός: 2, 16-05-2011

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Προκηρύσσει