• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2018

Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και πλαστικών μιας χρήσης CPV:19520000-7, χαρτικών CPV:33760000-5, απορρυπαντικών CPV:39831200-8 και απορρυπαντικών πλυντηρίου CPV:39831210-1, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών κατόπιν ανάρτησης στη Διαύγεια, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 50711000-2

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κι επισκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου (CPV 50711000-2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 42.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΑ (CPV 39512100-5) & ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (CPV 39512500-9) ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος και προϋπολογισμό δαπάνης 3.800,00 ευρώ πλέον. φπα 24% και 700,00 ευρώ πλέον φπα 24% αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 71317210-8).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0)

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 € συμπ. φπα 24% για ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (CPV 33696300-8) και 2.500,00 € συμπ. φπα 24% για ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 15/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 50711000-2

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κι επισκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου (CPV 50711000-2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη προϋπολογισμού δαπάνης 42.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

Ανακαίνιση Παθολογικής Κλινικής Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Με χρηματοδότηση από την 1η Υ.Πε. Αττικής έγινε ανακαίνιση της Παθολογικής Κλινικής του Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» που περιλάμβανε ελαιοχρωματισμό συνολικού εμβαδού 1280m2 (θαλάμων νοσηλείας, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων), αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, τοποθέτηση προστατευτικής φάσας περιμετρικά των διαδρόμων, των τοίχων και των θυρών των θαλάμων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 14/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων και άλλων βοηθητικών εργασιών στο μαγειρείο του νοσοκομείου (CPV 55320000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη,, προϋπολογισμού δαπάνης 26.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 13/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33140000-0) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπ. φπα 24% για ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (CPV 33696300-8) και 5.000,00 € συμπ. φπα 24% για ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 12/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 90911200-8

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης 47.560,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ CPV 30213300-8

Επαναληπτικός διαγωνισμός  απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: δέκα (10) τερματικών σταθμών και περιφερειακών για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 10/2017 ΕΡΓΟΥ : “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ” CPV 45440000-3

Συνοπτικός διαγωνισμςό για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ”με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.