• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 90524400-0), κατόπιν συλλογής προσφορών μέσω ανάρτησης στη Διαύγειαμε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, και προϋπολογισμό δαπάνης 15.000,00 ευρώ συμπ. φπα 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 5/2018 Για την προμήθεια νέας βάσης δεδομένων και παροχής υπηρεσιών μετεγκατάστασης εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Νοσοκομείου (CPV 48611000-4)

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια νέας βάσης δεδομένων και παροχής υπηρεσιών μετεγκατάστασης εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Νοσοκομείου (CPV 48611000-4 ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 72120000-2

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Δικτύου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη , προϋπολογισμού δαπάνης  10.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3 /2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 79713000-5

Συνοπτικός διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Φύλαξης», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης  45.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2018

Πρόσκληση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και πλαστικών μιας χρήσης CPV:19520000-7, χαρτικών CPV:33760000-5, απορρυπαντικών CPV:39831200-8 και απορρυπαντικών πλυντηρίου CPV:39831210-1, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών κατόπιν ανάρτησης στη Διαύγεια, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 50711000-2

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κι επισκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου (CPV 50711000-2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 42.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΑ (CPV 39512100-5) & ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (CPV 39512500-9) ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα (1) έτος και προϋπολογισμό δαπάνης 3.800,00 ευρώ πλέον. φπα 24% και 700,00 ευρώ πλέον φπα 24% αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 71317210-8).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0)

Επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 € συμπ. φπα 24% για ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (CPV 33696300-8) και 2.500,00 € συμπ. φπα 24% για ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 15/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 50711000-2

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης κι επισκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου (CPV 50711000-2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη προϋπολογισμού δαπάνης 42.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

Ανακαίνιση Παθολογικής Κλινικής Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

Με χρηματοδότηση από την 1η Υ.Πε. Αττικής έγινε ανακαίνιση της Παθολογικής Κλινικής του Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» που περιλάμβανε ελαιοχρωματισμό συνολικού εμβαδού 1280m2 (θαλάμων νοσηλείας, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων), αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, τοποθέτηση προστατευτικής φάσας περιμετρικά των διαδρόμων, των τοίχων και των θυρών των θαλάμων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 14/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 55320000-9

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων και άλλων βοηθητικών εργασιών στο μαγειρείο του νοσοκομείου (CPV 55320000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη,, προϋπολογισμού δαπάνης 26.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.