• +30 213 2023400
  • Το Νοσοκομείο δέχεται περιστατικά καθημερινές 08:00 - 14:00

Τηλέφωνο

+30 213 2023400

Email

g.eggrafwn@spiliopoulio.gov.gr

Διεύθυνση

Δημ. Σούτσου 21, Αθήνα 115 21

Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 79713000-5)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Υπηρεσιών Φύλαξης (CPV 50711000-2)», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών ακόμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 8/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2020 & 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ετών 2020, 2021 και δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους (για το 2022) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 3.500,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος (CPV 79212100-4)  δηλ. 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24 για τα δύο (2) έτη και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη 3.500,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 7/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0)

espdint.eprocurement.gov.gr Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33696300-8) ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (CPV 33141000-0) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 24% (17.500,00 ευρώ για χημικά αντιδραστήρια (CPV 33696300-8) και 7.500,00 ευρώ για αναλώσιμα υλικά (CPV 33141000-0), και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη, την ανάλογη συνολική δαπάνη 25.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%ή 24% (17.500,00 ευρώ για χημικά αντιδραστήρια (CPV 33696300-8) και 7.500,00 ευρώ για αναλώσιμα υλικά (CPV 33140000-0)σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1359α) οικονομικών χρήσεων 2021, 2022 και 2023.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 6/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2020 & 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τα έτη 2020 και 2021 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού κόστους 7.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος (CPV 79211100-7) δηλ 14.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24 για τα δύο (2) έτη και περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη 7.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0419α) οικονομικών χρήσεων 2021-2023.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 5/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3 )

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ή 24% για ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης μόνο ως προς τη χρονική διάρκεια για έξι (6) μήνες ακόμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 38434540-3)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και την τοποθέτηση ενός θαλάμου κάθετης νηματικής ροής βιολογικής ασφάλειας CLASS II στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου (CPV: 38434540-3), προϋπολογισμού δαπάνης 6.700,00 δηλ 8.308,00 συμπ. ΦΠΑ 24% σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 9749α) έτους 2021.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 90524400-0) (Απόρριψη αποβλήτων) για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμηπροϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, για δύο (2) έτη και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης, την ανάλογη δαπάνη 15.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος ακόμη (συνολικά 45.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ,ΕΚΤΥΠΩΤΗ, UPS ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 33696300-8)

Συνοπτικός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: “Αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτή, εκτυπωτή, ups και αναλωσίμων υλικών και αναλωσίμων υλικών) (CPV 33696200-8) αναγκαίων για τη διενέργεια των εξετάσεων” για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους ακόμη μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 29.950,00 ευρώ δηλ 37.138,00 συμπερ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης, την ανάλογη συνολική δαπάνη 29.950,00 ευρώ δηλ 37.138,00 συμπερ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος ακόμη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 90911200-8

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης 56.400,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης, την ανάλογη δαπάνη 14.100,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% έως τρεις (3) μήνες ακόμη (συνολικά 70.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50711000-2)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών συντήρησης κι επισκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης του Νοσοκομείου (CPV 50711000-2), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ", για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, προϋπολογισμού δαπάνης 42.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης προϋπολογισμού δαπάνης 21.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για έξι (6) μήνες (δηλ. 63.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% συνολικά).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ -ΤΟΝΕΡ (CPV 30192110-5) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ( CPV 30125000-1)

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια: μελανιών-τόνερ CPV(30192110-5) και λοιπών αναλωσίμων για εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικές συσκευές του Νοσοκομείου (CPV 30125000-1) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη. Προϋπολογισμού δαπάνης για την προμήθεια μελανιών-τόνερ CPV(30192110-5ποσού 5.645,16 ευρώ (δηλ 7.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος εξάμηνης παράτασης με την ανάλογη δαπάνη ποσού 2.822,58 ευρώ (δηλ 3.500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), (ΚΑΕ 1261) και για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων για εκτυπωτές – φωτοαντιγραφικές συσκευές του Νοσοκομείου (CPV 30125000-1) ποσού 806,46 ευρώ (δηλ 1.000,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος εξάμηνης παράτασης με την ανάλογη δαπάνη ποσού 403,23 ευρώ (δηλ 500,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) (ΚΑΕ 1439).